Proè zaøízení neprovádí urèité hovory?

Bìhem používání pøístroj nebude volat napøíklad na mezinárodní èísla, Zkontrolujte, zda jsou povolená èísla pevného vytáèení (FDN):

  1. Pøejdìte do nabídky telefonu a zvolte Nastavení, vyberte volání úèty a klepnìte na požadovanou položku “SIM”
  2. Vyberte èísla pevných èísel (FDN)
  3. Na této obrazovce mùžete povolit / zakázat FDN, budete potøebovat znát PIN2 kód. Mùžete také spravovat seznam FDN z této stránky