Mám nìjaké problémy s Windows 10 a Land Rover Explore, jak to vyøeším?

Systém Microsoft Windows nedávno aktualizoval systém Windows 10 a toto zpùsobilo problém s ovladaèem MTP.
Ovladaè MTP se nazývá Media Transfer Protocol, který pomáhá uživatelùm pøenášet data mezi Windows a našimi zaøízeními.

Chcete-li tento problém vyøešit, musíte provést následující kroky:

  1. Pøejdìte do nabídky Start (nebo Cortana). Staèí kliknout na ikonu Hledat Cortana na hlavním panelu Windows 10 a zadejte “Spustit”. Zobrazí se pøíkaz Spustit v horní èásti seznamu, otevøete program
  2. Zadejte následující: http://www.android.com/filetransfer/