Jak povolím / zakážu hlášení o doruèení a pøeètení zprávy pro zprávy?

  1. Spuste aplikaci Zprávy
  2. V aplikaci pøejdìte do nabídky Nastavení
  3. Pøejdìte dolù na èást “Textová (SMS) zpráva”
  4. Vedle položky “Výkazy o doruèení” zaškrtnìte, chcete-li zapnout / vypnout hlášení o doruèení SMS

Poznámka: zprávy pro ètení nejsou k dispozici pro zprávy SMS

  1. Posuòte se do èásti “Zprávy multimediálních zpráv (MMS)”
  2. Vedle položky “Pøeèíst pøehledy” a “Zprávy o doruèení” zaškrtnìte, chcete-li zapnout / vypnout pøehledy o pøeètení a doruèení zpráv MMS