Jak povolím nebo zakážu Bluetooth a propojení Bluetooth tethering?

Poznámka: Tethering pøes Bluetooth je podmínìn zahrnutím do vašeho datového balíèku u operátora sítì.

Na zaøízení:

  1. Pøejdìte do nabídky Nastavení a vyberte možnost “Povolit”
  2. Vrate se do nabídky Nastavení a vyberte možnost “Další”
  3. Vyberte možnost “Tethering a pøenosný hotspot”
  4. Zvolte možnost “Bluetooth tethering”, vrátíte se na pøedchozí obrazovku a znovu se vrátíte do okna nastavení
  5. Chcete-li zaøízení zjistit, vyberte možnost Bluetooth

Další kroky:

  1. Na vašem PC / notebooku vyhledejte zaøízení Bluetooth
  2. Vyberte zaøízení a pøipojte se k nìmu
  3. Jakmile je vaše zaøízení pøipojeno a ovladaèe jsou úspìšnì nainstalovány, klepnìte na zaøízení ze seznamu pøipojených zaøízení. Tethering je nyní dokonèen.