Jak najdu své èíslo IMEI?

  1. To lze nalézt na vnìjší stranì krabice, ve které jste dostali telefon, a tvoøí souèást štítku schválení
  2. Pokud IMEI není k dispozici, zadejte do pøístroje na klávesnici #06# a v oknì se zobrazí èíslo IMEI zaøízení
  3. Pøejdìte do nabídky nastavení, vyberte položku Stav a vyberte informace IMEI