Jak mohu zálohovat data na externí pamìové zaøízení?

  1. Pøipojte telefon Land Rover Explore k PC / notebooku prostøednictvím dodaného kabelu USB
  2. Na obrazovce Land Rover Explore se objeví upozornìní, “Nabíjení USB” tohoto zaøízení, kliknìte na toto oznámení
  3. Na obrazovce se zobrazí øada možností, vyberte pøenos souborù

Na PC:

  1. Pøejdìte na úvodní obrazovku a vyberte Land Rover Explore a vyberte si, co s tímto zaøízením dìlat
  2. Vyberte možnost Vnitøní sdílené úložištì nebo karta SD
  3. Vyberte složku a soubory, které chcete uložit nebo pøesunout do poèítaèe
  4. Zachyte a pøesuòte se na požadované místo v poèítaèi.