Jak mohu zajistit, aby v režimu “Nerušit” byl slyšet budík?

  1. Budete muset nastavit prioritní pøerušení, to lze provést pomocí nabídky Nastavení a výbìrem zvuku a Nerušit
  2. Zvolte Priorita povoluje pouze
  3. Zde máte prioritní pøerušení, vyberte z alarmù, událostí a pøipomenutí, které obdržíte alarm v nastaveném èase
  4. Navíc mùžete pøijímat urèená volání nebo zprávy aktivací, poté pøejdete na “Hovory / Zpráva z” a spravujete svùj seznam kontaktù