Jak mohu vyøešit špatnou kvalitu zvuku po styku s kapalinou?

  1. Pokud je sluchátko podrobeno ponoøení do vody, mikrofon a reproduktor budou muset vyschnout, aby obnovili normální funkci
  2. Umístìte pøístroj do oblasti, kde mùže mikrofon a reproduktor vyschnout