Jak mohu vyøešit špatnou kvalitu zvuku?

Existuje celá øada faktorù pøispívajících k ovlivnìní zvukové výkonnosti vašeho zaøízení, napøíklad:

  1. Pokud je sluchátko ponoøeno do vody, mikrofon a reproduktor budou muset vyschnout a obnovit normální funkci
  2. Pokud je pøíchozí hovor smìrován na dlouhou vzdálenost a je smìrován prostøednictvím øady telekomunikaèních infrastruktur poskytovatelù služeb
  3. Technická výkonnost mezi výrobci telefonù mùže být spojena se softwarem nebo hardwarem
  4. Prostøedí, v nìmž se sluchátko používá, zejména tam, kde je hluk v pozadí, typicky doprava v rušném prostøedí mìsta nebo velkých nákupních støedisek a letiš

Všichni výrobci telefonù musí navrhnout zaøízení, které bude pracovat v rámci velmi pøísných norem stanovených organizacemi, jako je Evropská unie. Tyto funkce jsou obvykle založeny na bezpeènosti, takže nemáte problémy se sluchem pøi rozšíøeném používání.

Všechny produkty Cat vyhovují tìmto bezpeènostním normám a jsou opatøeny znaèkou CE jako zárukou, že tyto normy splòujeme a naše úrovnì zvuku jsou v bezpeèném rozsahu.