Jak mohu pøenést data do jiného zaøízení pøes Bluetooth (napøíklad obrázek)?

  1. Pøejdìte napøíklad do nabídky Fotografie
  2. Vyberte složku obsahující soubor, který chcete pøenést
  3. Vyberte snímek, který chcete pøedat, vyberte ikonu v horní èásti stránky a zvolte možnost Bluetooth
  4. Vyberte zaøízení, které chcete odeslat a odeslat