Jak mohu nasnímat obrazovku na zaøízení?

  1. Pøesuòte se na obrazovku, kterou chcete zachytit
  2. Zatímco na obrazovce stisknìte tlaèítko napájení a tlaèítko pro snížení hlasitosti pøibližnì na cca. 2 sekundy