Jak lze spárovat s jiným zaøízením Bluetooth?

  1. Pøejdìte do nabídky Nastavení
  2. Pod nastavením Bezdrátové pøipojení a sítì se zobrazí tlaèítko Bluetooth
  3. Vyberte Bluetooth klepnutím na Bluetooth
  4. Objeví se “Vyhledat zaøízení”
  5. V zobrazeném seznamu vyberte zaøízení, ke kterému se chcete pøipojit
  6. Potvrïte klíè uvedený na vašem pøístroji a zaøízení, s nímž chcete provést spárování, je stejné a vyberte možnost “Párování”