Jak lze provést reset, když je prázdná obrazovka?

Zaøízení má vestavìnou baterii, ke které má pøístup pouze autorizovaný personál.

  1. Chcete-li zaøízení resetovat, souèasnì stisknìte tlaèítko Napájení a Zvýšení hlasitosti na 10 až 12 sekund
  2. Zaøízení se vypne a automaticky se restartuje
  3. Zaøízení se nyní zapne, funguje a nabíjí podle oèekávání