Jak je ID volajícího povoleno / zakázáno v tomto zaøízení?

  1. Pøejdìte do nabídky telefonu a zvolte Nastavení, vyberte volání Úèty a poté požadovanou položku “SIM”
  2. Na této obrazovce pøejdìte dolù na “Další nastavení”
  3. Na této obrazovce jsou dvì možnosti “ID volajícího” a “Èekající hovor”. Zvolte ID volajícího, objeví se vyskakovací okno se tøemi možnostmi: “Výchozí s흔 vyberte tuto možnost, pokud si uvìdomíte, jaká je výchozí hodnota sítì a zda to je to, co požadujete
  4. “Skrýt èíslo”, zkontrolujte, zda není nastaveno, protože toto zabrání zobrazení ID volajícího na pøijímajícím zaøízení
  5. “Zobrazit èíslo”, vyberte tuto možnost, aby se na pøijímajícím zaøízení zobrazilo ID volajícího