Co znamená zpráva “Vložte SIM kartu”?

1.         Ujistìte se, že jste správnì vložili SIM kartu (DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ – Do slotu SIM nevkládejte kartu SD. Mohlo by dojít k poškození kontaktù èteèky SIM karty a SIM karty nebude možné èíst. Zaøízení bude muset být vráceno do servisního centra.)
2.         Je-li správnì nasazen a zpráva je stále zobrazena, vyèistìte kontakty karty SIM pomocí suchého hadøíku
3.         Je-li karta stále nerozpoznána, zavolejte svého poskytovatele sítì, aby se ujistil, že SIM karta byla povolena, nebo zkontrolujte, zda mají další pokyny