Co udìlat, pokud se na zaøízení zobrazí zpráva “Žádná služba”?

  1. Mùže se zobrazit, pokud se nacházíte v oblasti, která není pokryta provozovatelem sítì, nebo pokud se nacházíte v oblasti s nedostateèným pøíjmem, napøíklad uzavøenou oblastí
  2. Na obrazovce se nezobrazí žádná služba, dokud nebude situace vyøešena pøemístìním do oblasti služby
  3. Pokud tento problém pøetrvává, když se nacházíte na známém místì s dobrým pokrytím, obrate se na poskytovatele síových služeb a ujistìte se, že neexistují žádná omezení týkající se služeb nebo služeb SIM