Co mám dìlat, když se zobrazí “Zadejte kód PUK”?

  1. Po tøech po sobì jdoucích chybných zadáních správného PIN kódu SIM karty bude kód PIN zablokován a zobrazí se požadavek na kód PUK
  2. Pøedtím, než se pokusíte zadat kód PUK, ujistìte se, že máte správný kód poskytnutý poskytovatelem sítì
  3. Po deseti neúspìšných pokusech o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale deaktivována
  4. Jakmile je karta SIM trvale vypnutá, budete si muset zakoupit novou SIM kartu