Co mám dìlat, když se setkávám s problémy s pøíjmem?

  1. Špatná kvalita hovorù: Zkontrolujte, zda je hlasitost pøístroje nastavena na pøijatelnou úroveò
  2. Pokud je zaøízení používáno v oblastech s nedostateèným signálem, napø. u vysokých budov nebo ve sklepích, mùže být kvalita hovoru nepøíznivì ovlivnìna
  3. Pokud je toto zaøízení používáno v období s vysokou intenzitou hovoru, napøíklad špièkové hodiny, selhání volání mùže být zpùsobeno pøetížením sítì
  4. Pohotovostní doba je snížena, doba pohotovosti se vztahuje k nastavení systému sítì, mùže se stát, že telefon je používán v oblasti se špatným signálem

Tam, kde je špatný signál, se telefon neustále pokouší komunikovat vyhledáním signálu základnové stanice a baterie se vybije rychleji, a tím se sníží doba pohotovosti